ADMINISTRACJA SERWERÓW

Warunki  • OKRES UMOWY I WYPOWIEDZENIA

    • Umowa czas nie określony

    • Okres wypowiedzenia to 30 dni ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie.

    • Za dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu wypowiedzenia do Operatora. W okresie wypowiedzenia Usługa świadczona jest na zasadach Umowy do daty jej rozwiązania, nie krócej niżdo terminowego zakończenia Umowy.  • CENY : w złotych polskich netto (zł), bez podatku VAT (23%).